+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Кирилюк Володимир Петрович

Кирилюк Володимир Петрович Науковий ступінь: кандидат сількогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: член-кореспондент Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності
Посада: доцент

 

 Контактний телефон:  (04744) 3-23-95

 

Email: hidrotechnik@ukr.net 

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства

Спеціальність «Гідромеліорація», кваліфікація – інженер-гідротехнік, диплом з відзнакою ИВ-І №219768 від 2.07.1983 р.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом КН № 006788 від 9.12.1994 р.

Спеціальність 06.01.02 – меліорація і зрошуване землеробство

Аспірантура

1992–1994 рр., Український інститут інженерів водного господарства (заочна).

Тема дисертаційного дослідження

Оптимізація водоспоживання сільськогосподарських культур в зоні правобережному Лісостепу України.

Вчене звання

Доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру

Атестат ДЦ АР № 0004860 від 21.11.1996 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 176873 від 18.03.2016 р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Уманської міської ради, 2017 р.; Член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності

Стаж роботи

Загальний – 43 роки

 

Науково-педагогічний – 37  років

Дисципліни, що викладає

«Землевпорядне проектування»,  «Планування території»,  «Меліорація земель», «Автоматизація державного земельного кадастру», «Основи гідротехнічної меліорації»

«Гідротехнічні споруди садів», «Земельний кадастр», « Гідрологія»,  «Галузеві кадастри»,  «Еколого-ланшафтне проектування багато річних насаджень»

Публікації

І. Публікації у фахових виданнях України.

1. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017.  Вип. № 1. С. 18–25.

2. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Складові водоощадного режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. № 1. С. 82–89.

3. Кирилюк В.П Динаміка запасів продуктивної вологи і водоспоживання пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018.  Вип. №1. С. 9–15.

4. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Вплив агроекологічних факторів на водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків : ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 139–142.

5. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Оптимізація режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство.   Харків : ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 71–73.

6. Кирилюк В.П Структура сумарного водоспоживання кукурудзи. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. №2. С. 23–27.

 ІІ. Навчальні посібники.

1. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Геодезія [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. Умань : Уманський держ. аграрний ун-т, 2008. 294 с.

2. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Навчальні практики з геодезії: навч. посібник. Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2019. 256 с.

 ІІІ. Навчально-методичні публікації.

1. Кирилюк В. П., Шемякін М.В. Гідротехнічні споруди садів: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”. Умань : УНУС, 2016. 48 с.

2. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Методичні вказівки для лабораторних робіт з розділу «Зрошення с.–г. культур дощуванням» для студентів спеціальності 209–Садівництво та виноградарство. Умань, 2017. 45 с.

3. Кирилюк В.П. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Планування території населених пунктів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань : УНУС, 2018. 32 с.

4. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в межах сільської ради: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» – Умань : У НУС, 2018. 40 с.

5. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Кононенко С.І.. Виробнича практика: Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій – Умань : УНУС, 2018. 26 с.

6. Кирилюк В.П. Програма навчальної практики з дисципліни «Автоматизація державного земельного кадастру» для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.080101– «Геодезія, картографія та землеустрій» – Умань : УНУС, 2018. 22 с.

7. Кирилюк В.П. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Земельний кадастр». Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Спеціальність 201 «Агрономія». Освітній рівень «Бакалавр».Умань : УНУС, 2019. 56 с.

 8. Кирилюк В.П., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М.,. Драгоненко В.І Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Галузеві кадастри». Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». Освітній рівень «Магістр». Умань : УНУС, 2020.  36 с.

9. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Прокопенко Н. А. Умовні знаки топографічних  карт і планів. Частина 1. Топографічні карти масштабів 1 : 100000, 1 : 50000, 1 : 25000, 1 : 10000 // Методичні вказівки для самостійної роботи студентам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 201 – Садівництво та виноградарство, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово–паркове господарство. Умань : Уманський НУС. 2020. 48 с.

10. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Прокопенко Н. А. Умовні знаки топографічних  карт і планів. Частина 2. Топографічні плани масштабів 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500 // Методичні вказівки для самостійної роботи студентам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 201 – Садівництво та виноградарство, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово–паркове господарство. Умань : Уманський НУС. 2020. 96 с.

11. Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Боровик П.М., Кононенко С.І. Методичні вказівки з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” для практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього ступеня  бакалавр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський М.М.), 2020, 94 с. Ум. друк. арк. – 4,81.

Профіль в Google Академії