+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2021

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

    Значну увагу в освітніх програмах підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» присвячено забезпеченню студентоцентрованого підходу підготовки фахівців.

    Зокрема, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, насамперед, забезпечується через вибір навчальних дисциплін, що внесені до індивідуального навчального плану. Механізм забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії регулює «Положення про вибіркові дисципліни в Уманському національному університеті садівництва». Вибір здійснюється з «Каталога елективних (вибіркових) дисциплін». З метою ознайомлення із вибірковими компонентами ОП, студентам проводять оглядові лекції, на яких ознайомлюють із описами елективних дисциплін та їх змістом. Формування індивідуальної освітньої траєкторії для магістрів також передбачає вибір здобувачем теми дипломної роботи, її керівника, відповідно до його  інтересів, з урахуванням можливого працевлаштування у майбутньому та (для молодших бакалаврів і бакалаврів) вибір місця проходження виробничої практики, а також об’єктів та тем курсових робіт і проектів, відповідно до пріоритетів майбутньої професійної діяльності.

    Чинним «Положенням про вибіркові дисципліни в Уманському національному університеті садівництва» регламентовано дотримання вимог щодо здійснення студентом права вибору, що передбачено Розділом Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року. Згідно з чинним положенням, здобувач вищої освіти здійснює вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЕКТС, передбачених для певного рівня вищої освіти. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти. «Каталог елективних дисциплін» містить перелік дисциплін вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти. Він є уніфікованим для всіх спеціальностей університету. Реалізація права здобувачів на вибір навчальних дисциплін передбачає наступні етапи:

    - ознайомлення здобувачів зі змістом навчальних дисциплін, що виносяться на вибір;

    - подання студентом через власний електронний кабінет в автоматизованій системі управління університетом (АСУ УНУС) заявки із зазначенням обраних дисциплін;

    - обрані дисципліни вносяться до навчальних планів спеціальностей;

    - зміни у розкладі із врахуванням створених нових груп, відповідно до позиції студентів стосовно вибору дисциплін.

Михайло Шемякін,

доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС,

гарант освітньої програми підготовки молодших баклаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»