+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Історія кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва

 Історія однієї з наймолодших кафедр Уманського національного університету садівництва – кафедри геодезії, картографії і кадастру,  насправді тривала та цікава. Незважаючи на нещодавнє започаткування відповідного напряму підготовки фахівців, дисципліни геодезично-землевпорядного циклу впродовж понад сторіччя викладаються студентам інших спеціальностей. Зокрема, курси «Геодезія та землевпорядкування» і «Земельний кадастр»  вивчаються майбутніми агрономами, а дисципліна «Геодезія» (включно з навчальною практикою) – студентами спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство».

 Геодезія викладалася в Уманському училищі садівництва  починаючи з 1886 р. Одним із перших викладачів геодезії був  Г. В. Молодецький, який в 1891 р. видав підручник - практичний посібник для сільськогосподарських знімань і нівелювань з нижчої геодезії  (примірник видання нині зберігається у Науковій бібліотеці Уманського національного університету садівництва).  У 20–30-х рр. ХХ ст. в Уманському сільськогосподарському інституті геодезії навчав В. М. Львов. Після Другої світової війни його справу продовжили математики В. В. Нужний, С. Я. Гноїнський та А. Т. Вольський; їхнім наступником був землевпорядник за фахом В. Ф. Кропивко, який викладав дисципліни геодезично-землевпорядного циклу до 90-х рр. ХХ ст.

 Кафедру геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва створено                             1 травня 2016 р. Очолив її д-р геогр. наук, проф. Ю. О. Кисельов.

 Серед перших її співробітників кандидати с.-г. наук, доценти М. В. Шемякін і В. П. Кирилюк, канд. екон. наук, доц.           І. О. Удовенко, ст. викл. С. І. Кононенко, ст. лаб. В. М. Поліщук.

 Підготовку студентів за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування» започатковано ще в 2014 р., а у 2018-му здійснено перший випуск бакалаврів; одночасно ліцензовано за освітнім рівнем «Магістр» спеціальність «Геодезія та землеустрій».

 Кафедра не обмежується навчальною роботою, значна увага приділяється науковим дослідженням, особливо прикладним, для чого створено лабораторію сучасних геодезичних і землевпорядних технологій, налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування, що потребують здійснення землевпорядних робіт, з ншими закладами вищої освіти а також з дендропарком «Софіївка» та  іншими науковими установами.

 Наразі Уманський національний університет садівництва є першим у Центральноукраїнському реґіоні (Вінницька, Кіровоградська та Черкаська області) ЗВО ІV рівня акредитації, де розпочато підготовку фахівців у сфері геодезії і землеустрою.

 Основний напрям діяльності кафедри – це підготовка фахівців землевпорядної служби якнайширшого профілю. Перелік дисциплін, що вивчають студенти, та високий рівень викладання, дають можливість випускникам працювати в будь-якій організації чи установі, де застосовуються натурні або дистанційні вимірювання. Будівництво й архітектура, залізничні й автомобільні шляхи, маркшейдерська справа та видобуток корисних копалин, кріміналістика та військова справа – ось далеко не повний перелік сфер діяльності, де зможе знайти себе фахівець-геодезист, випускник кафедри.  

 Кафедра має багатопрофільний напрям, викладаються дисципліни: геодезія, великомасштабні знімання, вища геодезія; супутникова геодезія і сферична астрономія, рекультивація земель з основами маркшейдерії, топографічне і землевпорядне креслення, електронні геодезичні прилади, земельний кадастр, землевпорядне проектування, моніторинг земель, історія земельних відносин, фотограмметрія, геоінформаційні системи і бази даних, автоматизація землевпорядного виробництва, картографія, геоінформаційні технології в кадастрових системах, математичний обробіток даних геодезичних вимірювань, проектування автошляхів і інфраструктури, інженерна геодезія, землевпорядні вишукування при проектуванні садів, геодезичні роботи у землеустрої, державна експертиза землевпорядної документації, геологія і геоморфологія.

 Потужний колектив науковців кафедри творчо та наполегливо провадять наукові дослідження,результати яких високо оцінюють як в Україні, так і за кордоном; більшість рекомендацій впроваджено у виробництво та навчальний процес.

 Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії, картографії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, вдосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель і земель населених пунктів, питань землеустрою сільських і міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки й управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

 Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу за різними напрямами, що об’єднані загальною кафедральною темою. За результатами наукових досліджень зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри протягом останніх двох років опубліковано понад 20 статей у наукових виданнях і 80 тез доповідей на конференціях.

 Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

 Навчальна робота проводиться із застосуванням результатів сучасних наукових досліджень, використання новітніх технічних засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ). Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, що передбачають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані та фахові дисципліни, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів і магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

 Особливим видом і специфікою навчального процесу кафедри геодезії, картографії і кадастру є навчальна практика, що проходить на спеціально підготовлених місцях. Основні завдання практики – оволодіння практичними навичками застосування сучасних новітніх геодезичних технологій і приладів.

 Кафедра співпрацює з ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», м. Старобільськ (проведення практик, спільні публікації тощо); Луганським національним аграрним університетом, м. Харків (проведення практик, спільні публікації тощо); Національним дендропарком «Софіївка» НАН України (проведення спільних досліджень у галузі геодезії, землеустрою, кадастру); Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка, м. Суми (проведення практик, спільні публікації тощо); Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, м. Сіверськодонецьк (проведення практик, спільні публікації тощо).

 Нині на кафедрі працюють 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі два доктори наук, професори; шість кандидатів наук, доцентів; один старший викладач і один викладач. Кафедра виходить на міжнародний рівень співпраці, свідченням чому стало проведення у травні 2018 р. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти». 

Останні новини

Міжнародна наукова діяльність студентів та викладачівЧитати повністю

Міжнародна наукова діяльність студентів та викладачів

Вірне скеровування цієї діяльності дає змогу отримувати максимальний результат та визнання наукової спільноти завдяки апробації наукових пошуків молоді. Яскравим ілюструванням такого керівництва та наставництва є участь науково-педагогічних працівників кафедри геодезії доцентів Ірини Удовенко та Володимира Кирилюка в міжнародній конференції за кордоном у онлайн форматі та залученням до співпраці студентки 41-групи спеціальності «Геодезія та землеустрій» Анастасії Почеренюк.

Читати повністю

Участь у програмі міжнародної академічної мобільності “Erasmus+”Читати повністю

Участь у програмі міжнародної академічної мобільності “Erasmus+”

Професор кафедри геодезії, картографії і кадастру, доктор географічних наук, професор Юрій Кисельов на початку червня 2022 року взяв участь у програмі міжнародної академічної мобільності “Erasmus+” в Університеті Яна Кохановського в Кєльцях (Республіка Польща).

Читати повністю

Онлайн-вебінари – ефективний різновид підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівниківЧитати повністю

Онлайн-вебінари – ефективний різновид підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Під час війни викладачі кафедри геодезії, картографії і кадастру УНУС знайшли можливість долучитися до циклу вебінарів з метою підвищення кваліфікації та удосконалення педагогічної майстерності. Зокрема, т. в. о. завідувача кафедри, доцент Ірина Удовенко була активним учасником вебінарів.

Читати повністю

Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти»Читати повністю

Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти»

9 червня 2022 року студентка 21мб-зм групи спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» початкового рівня вищої освіти (Молодший бакалавр) факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС Анастасія Недигало в дистанційному форматі брала участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбулась на базі Миколаївського національного аграрного університету.

Читати повністю

Всі новини