+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Наукові праці викладачів кафедри

 На кафедрі працює творчий професорсько-викладацький колектив. Із роботами викладачів кафедри ви можете ознайомитися на сторінках Репозиторію Уманського національного університету садівництва: 

http://lib.udau.edu.ua/?locale=uk

1. Kozhukhіvska R., Shemyakin M., Udovenko I., Verniuk N. (2017). The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity / Problems and Perspectives in Management, 15(3). Sumy:  LLC “СPС “Business Perspectives”. 1-13 . (Scopus).

2. Kyselov Iu. Development of Baltic-Mediterranean geopolitical strategy as continuation of Stepan Rudnytskiy ideas /         Serhii Sonko, Iurii Kyselov // Часопис соціально-економічної географії. – 2017. - №1(22). – С. 22-25. (Index Copernicus).

3. Кисельов Ю.О. Розвиток балтійсько-чорноморської геополітичної стратегії як продовження ідей Степана Рудницького / Сергій Сонько, Юрій Кисельов // Історія української географії. – 2016. - №34. – С. 98–102.

4. Udovenko I.O., Reznik N.P., Kyselov Iu.O., Shemiakin M.V., Domashenko H.T., Kononenko S.I. Land inventory based methods of GIS technologies use.International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No 8s (Special issue). 2020. P. 2566–2573.

5. Kyselov Iu.O. Geosophy as a scientific discipline: issues of methodology and metatheory. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(2). 2020. Р. 327–334. doi: 10.15421/112041.

6. Braslavska O.V., Kyselov Iu.O., Rudyi R.M., Kyselova O.O., Udovenko I.O. Philosophical geography: establishment, development, formation of scientific foundations. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(3). 2020. Р. 460–470. doi: 10.15421/112041.

7. Rudyi R.M., Kyselov Iu.O., Domashenko H.T., Kravets O.Ia., Husar K.D. Mountain Relief Analysis for the Causes of the Snow Avalanche. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(4). 2020. Р. 789–795. doi: 10.15421/112071

9. Шемякін М.В. Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу / М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1. – 2017. – С. 82–89.

10. Кирилюк В.П. Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу / В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1. – 2017. – С. 18–25.

11. Удовенко І. О. Сучасні проблеми прогнозування використання земель в умовах ринкового господарства / І. О. Удовенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 23. – Ч. 1. – Одеса, 2017. – С. 42–45 (Index Copernicus).

12. Прокопенко Н.А. Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2017. – С. 266–272.

13. Прокопенко Н.А. Вплив режиму зрошення та субстрату для підгортання на діаметр кореневої шийки клонових підщеп яблуні та вихід стандартних відсадків // Вісник Львівського національного університету. Львів. 2017. – С. 160–168.

14.  Боровик П.М., Сліпченко В.В., Онищенко В.В. Трансформація механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого та аграрного бізнесу. Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», 2017. № 91.  С. 75-86.

15. Непочатенко О.О.,  Колотуха С. М., Боровик П.М., Гузар Б.С.  Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 42-52. (Index Copernicus).

16. Бечко П.К., Боровик П.Н. Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Украины. Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: сборник статей IX Международной  научно-практической  конференции  (1-2  марта  2018  г.,  г. Брянск). В 4 ч. Ч. 2.  Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2018.  480 с. С. 35-39. (РИНЦ).

17. Бечко П.К., Боровик П. М., Колотуха С.М.,  Бечко В.П., Гвоздєй  Н.І. Tax Regulation of Activity of Agricultural Commodity Producers in Ukraine. Матеріали 33-ї Міжнародної конференції Асоціації управління діловою інформацією (IBIMA) «Education Excellence and Innovation through Vision 2020» 10-11 April 2019. Granada, Spain. – P.7445-7454. (Scopus).

18. Кисельов Ю.О. До проблеми екогеософічної реґіоналізації України Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ.  Інтернет-конф. з міжнар. участю (м.Полтава, 26 квітня 2019 р.) / відп. ред. О. А. Федій. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 44–46. Тези.

19. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Екологічна оптимізація сільськогосподарського землекористування в Луганській області Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21–22 травня 2019 року). Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 73–74. Тези.

20. Рудий Р.М., Кисельов Ю.О. Оцінка класифікації земельних ділянок, придатних для садівництва Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С.9–12. Тези.

21. Кисельов Ю.О. До проблеми інтеграції наукового знання про Землю Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С. 88–90. Тези.

22. Кисельов Ю.О., Половка С.Г. Особливості геологічної будови території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С. 118–119. Тези.

23. Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Особливості структури землекористування в Луганському реґіоні та її екологічне значення Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2019” (м. Львів, 10-12 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С. 53–54. Тези.

24. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Господарська діяльність як чинник забруднення водних об’єктів України Молодий вчений, №2(66). 2019. С. 333–336. Стаття.

25. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. До проблеми формування наукових засад урбогідроекології Молодий вчений, №7(71). 2019. С. 10–13. Стаття.

21. Шлапак В.П., Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Швець Я.А., Черниш В.І. Геоботанічні аспекти екотонізації природних ландшафтів Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, т. 29, №7. 2019. С. 76‒79. Фахове видання.

26. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С., Сопова Н.В. Проблеми екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування в Луганській області Науковий вісник Херсонського дер-жавного університету. Серія «Географічні науки», вип. 10. 2019. С. 145–150. Фахове видання.

27. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Суспільно-географічні аспекти периферійності Центрального реґіону України Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / [За загальною  редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової]. Херсон: Видавничий  дім «Гельветика», 2019. С. 86–88. Тези.

28. Кисельов Ю.О. До проблеми формування триєдиного знання про Землю Четверті Сумські наукові географічні читання:  збірник  матеріалів  Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А.О.]. Суми, 2019. С. 122–124. Тези.

29. Кисельов Ю.О., Ужела М.І. Історико-культурні рекреаційні ландшафти Прикарпаття Охорона довкілля: збірник статей ХV Всеукраїн-ських наукових Таліївських читань. Х., 2019.  С. 32‒34. Тези.

30. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Оцінка екологічної небезпеки у сфері землекористування в Луганській області The 3rdInternational scientific and practical conferencePerspectives of world science and education” (November 27-29, 2019). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. С. 777–785. Стаття.

31. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Поняттєво-термінологічні системи в гідроекологічних дослідженнях Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 грудня 2019 р.). К.: ДІА, 2019. С. 54–56. Тези.

32. Кисельов Ю.О., Швець Я.А. Типологічна характеристика лісів Українського Лісостепу Актуальні проблеми регіональних досліджень Мате-ріали ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 371–375. Стаття.

33. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Проблема периферійності в Україні та її реґіонах: суспільно-географічний аспект Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки», вип. 11. 2019. С. 39–43. Фахове видання.

34. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Поселенські гідроекосистеми як об’єкт гідроекологічних досліджень The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (January 22-24, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. P. 562–564. Стаття.

35. Романчук С.В. Навчальні практики з геодезії : навч. посібн. / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шем'якін. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 256 с.

 32. М. В. Шемякін, Н. А. Прокопенко  Водоощадний режим зрошення насаджень яблуні // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» (м. Умань,  28 березня 2019 року)  / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. С. 47-49.

 36. Шемякін М.В., Прокопенко Н. А. Вплив режиму зрошення на біометричні показники клонових підщеп яблуні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 75-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 88-90.

37. Шемякін М.В. Оптимальний полив // Садівництво по Українськи. - № 2 (32), 2019. С. 50-52. 

38. Удовенко І.О. Особливості становлення процесу оцінки землі в сучасних умовах. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів між дисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=41.

39. Кононенко С.І., Шемякін М.В., Удовенко І.О. Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Випуск 9.  Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 274 с. – С. 56-61.

40. М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк, І.О. Удовенко, С.І. Кононенко Виробнича практика// Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.080101 – геодезія, картографія та землевпорядкування. Умань: Уманський НУС, 2018. 26 с.

41. Удовенко І.О., Поліщук Р. Місце розташування господарства та його вплив на його спеціалізацію. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 50-52.

42. Удовенко І.О., Міщенко А. Сучасні технології та дослідження картографії. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 36-38.

43. Удовенко І.О., Нагорний О. Геодезичні методи моніторингу довкілля. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 39-41

44. Удовенко І.О., Колос В. Землеустрій як один з основних методів управління земельними ресурсами. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 44-46.

45. Тищенко Е., Удовенко І. Оренда землі як перспектива розвитку земельних відносин в Україні. Збірник тез 24-ї Міжнародної науково-технічної конференц. «GEOFORUM’2019» 10-12 квітня 2019 р., Львів-Брюховичі-Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 198-200.

46. Удовенко І.О. Ефективність землекористування в умовах ринкового типу господарювання. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – 136 с. – С. 92-93.

47. Удовенко І.О. Роль туристичної галузі у розвиткові сучасних економічних відносин. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396 p. – P. 123-125.

48. Irina Udovenko. The role of the tourism industry in the development of modern economic relations. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396 p. - 123-125 p.

49. Удовенко І.О., Мельник М.В. Сучасний стан землеустрою в Україні. The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. 630 р. – 401-405 р.

49. Удовенко І.О., Грибок О.В. Типи забруднень навколишнього середовища як складові екологічної проблеми. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 16 жовтня 2019 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2019. – 107 с. – С. 58-59.

50. Удовенко І.О., Боровик П.М., Колос В.М. Використання оптичних та лазерних систем в геодезичних приладах.  ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» (November 22, 2019) Perfect Publishing, New-York, USA. 2019. 328 р. – Р. 287-290.

51. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborska L. The assessment of anti-crisis management efficiency. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 6151-6162.

52. Haidai O., Chukina I., Svitovyy O., Vasylenko O., Diachenko M., Udovenko I. Socio-economic direction of agricultural sector development in Ukraine. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 7004-7017.

53. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Навчальні практики з геодезії: Навч. посібник. Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,2019. 256 с.

54. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Сучасний стан та механізм вибору цивілізаційно-орієнтованого шляху розвитку земельних відносин. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. 2018. Вип. 7.2. (103). С. 22–26.

55. Рудий Р.М. Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2018. №83. С.124–132.

56. Рудий Р.М., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Музика Н.М. Мето-дологічні засади геодезичних спостережень за просіданням фундаментів будівель і споруд. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 306. Вип. 294. С. 154–161.

57. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Вплив експозиції земельних ділянок на їхні екологічні характеристики та грошову оцінку. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол. : Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 312. Вип. 300. С. 164–171.

58. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Рельєф стартових зон виникнення снігових лавин на Чорногірському хребті Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. №2. С. 91‒93.

59. Рудий Р.М., Кисельов Ю.О. Оцінка класифікації земельних ділянок, придатних для садівництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України». Умань, 2019. С. 101–103.

60. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Вибір земельних ділянок, придатних для садівництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України». Умань, 2019. С. 104–106.

61.  Мазур Ю. П., Боровик П. М., Журило С. В., Косенко Ю. Ю., Головкіна Л. І. Розвиток IT галузі як основа співпраці закладів вищої освіти, науки і бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9136 .

62. Kyselov Iu.O., Shemiakin M.V., Borovyk P.M., Kononenko S.I., Melnyk M.V. The issue of determining of the geodesic center of Ukraine in the context of evolution of centrographic research. Geodesy, cartography and aerial photography, vol. 93. 2021. P. 42-47.

63. Іванчук О. Аналіз фрактальних та метричних характеристик цифрових РЕМ-зображень / О. Іванчук, О. Тумська // Збірник статей 8-ї МНТК «Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку. – Львів-Східниця, 2017. - С. 43-50.

64.  Ivanchuk O., Tumska O. Automated generation of a digital model of an object’s micro surface from a SEM-stereo pair by area-based image matching // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2019. Vol. 90. - P. 50-64.

65. Іванчук О. Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об’єкта за РЕМ-стереопарою методом кореляційного ототожнення ідентичних ділянок / О. Іванчук, О. Тумська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2019. Вип. 90. - С. 50-64.

66. Ivanchuk O., Tumska O. A study of methods for texture classification of SEM images of micro-surfaces of objects and their segmentation // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2020. Vol. 91. - P. 41-50.

67. Іванчук О. Дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об’єктів та їх сегментація / О. Іванчук, О. Тумська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2020. Вип. 91. - С. 41-50.

68. Lozynskyi V. A. Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method / V. A. Lozynskyi, V. I. Nikulishyn, T. J. Ilkiv // Geodesy, Cartography and Aerial Survey. – 2016. – Volume 84. – pp. 65–75.

69. Лозинський В. А. Методика визначення об'єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА Trimble UX-5 / В. А. Лозинський, В. І. Нікулішин, К. Р. Третяк, К. Р. Шило // Геодезія, картографія і аерознімання. – 2016. – № 83. – С. 64–82.

70. Lozynskyi V. A. Retrospective-geographical analysis of Lviv city landfill / V.А.Lozynskyi, I. Z. Kolb, T.J. Ilkiv // Geodesy, Cartography and Aerial Survey. – 2017. – Volume 86. – pp. 45– 57.

71. Лозинський В. А. Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігону твердих побутових відходів (червень 2016 - березень 2017 років) / В. А. Лозинський, О. В. Ломпас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – No 34. – С. 92–97.

72. Лозинський В. А. Дослідження динаміки схилу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігону твердих побутових відходів / О. В. Ломпас, В. А. Лозинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – No35. – С. 107–112.

73. Petro Borovyk, Volodymyr Kyryliuk, Serge Kolotukha,  Mykola  Korotieiev,  Oksana  Krochak. Excessive Concentration Of Agricultural Land By Holdings As A Problem Of Land Management In Ukraine. Proceedings of the 37-th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, 2021.  р. 7991-7993.  (Web of Sciences). 

74, Serge KOLOTUKHA, Nataliia GVOZDEJ, Liudmyla CHVERTKO, Tetiana KORNIIENKO, Oksana VINNYTSKA and Petro BOROVYK. Efficiency of Using Land Resources in the Agricultural Sector in the Context of Financial Instability. Proceedings of the  38th International Business Information Management Association (IBIMA), 3-4 November 2021, Seville, Spain  (ISBN: 978-0-9998551-7-1) and (ISSN: 2767-9640). p. 4376-4381. (подано на індексацію в  Web of Sciences).

75. Удовенко І.О., Шемякін М.В., Кононенко С.І. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення на основі використання новітніх інформаційних технологій // Інтернаука. Серія: «Економічні науки». № 4(48). Т. 2.  2021. – С. 105-113.

 76.Удовенко І.О., Шемякін М.В., Кононенко С.І., Мельник М.В. Історія землеустрою України: від стародавніх часів до сьогодення // Агросвіт. №19. 2021. С. 41-49. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.41

 77. Удовенко І.О., Керечан Д.М., Шемякін М.В. Містобудівна діяльність в умовах війни // Наукові перспективи. № 7(25). 2022. С. 392-403. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-392-403

 78. Удовенко І. О., Рудий Р. М., Шемякін М. В. Оцінка ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8266

 79. Roman RUDYI, Yurii KYSELOV, Olena KRAVETS, Iryna UDOVENKO, Mykhailo SHEMIAKIN, Petro BOROVYK, Volodymyr KYRYLIUK //  Visualization of area illumination of the territory of National arboretum park “Sofiivka” through gis technologies. Geodesy, cartography and aerial photography. Issue 96, 2022. р. 25-31.  https://doi.org/ 10.23939/istcgcap2022.96.024    

Останні новини

ФОРМУЄМО SOFT SKILLSЧитати повністю

ФОРМУЄМО SOFT SKILLS

Науково-педагогічні працівники кафедри геодезії, картографії і кадастру взали участь у тренінгу «Ментальне здоров’я – основа сталого та якісного освітнього процесу», організованомву психологічною службою Уманського НУС. Ведучою цього тренінгу була практичний психолог Валентина МАЗУРЕНКО.

Читати повністю

ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ ДО ЗВОЧитати повністю

ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ ДО ЗВО

Нещодавно науково-педагогічні працівники кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС здійснили поїздки до його ВСП у Тальному та Тальянках з профорієнтаційною метою. Доценти Ірина УДОВЕНКО та Михайло ШЕМЯКІН відвідали професійно-технічні коледжі та зустрілися з потенційними вступниками-2024. Під час зустрічей профорієнтатори університету поінформували присутніх про умови навчання у ЗВО, переваги обрання саме Уманського НУС

Читати повністю

ПРИБОРКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ ЮНИМИ ГЕОДЕЗИСТАМИЧитати повністю

ПРИБОРКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ ЮНИМИ ГЕОДЕЗИСТАМИ

Нещодавно тепла погода створила позитивні умови для проведення практичних занять на відкритому повітрі та більш детального опанування електронних приладів у геодезії для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» факультет лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва. Майбутні геодезисти під керівництвом доцента Ірини УДОВЕНКО приборкували електронні геодезичні прилади

Читати повністю

ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВЧитати повністю

ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

16 листопада 2023 року на базі кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Перспективні досягнення молодих науковців у геодезії та землеустрої». Участь у цьому науковому заході взяли здобувачі вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр» УНУС та низки інших університетів України.

Читати повністю

Всі новини