+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 20 лютого 2020

Наукові праці викладачів кафедри

 На кафедрі працює творчий професорсько-викладацький колектив. Із роботами викладачів кафедри ви можете ознайомитися на сторінках Репозиторію Уманського національного університету садівництва: 

http://lib.udau.edu.ua/?locale=uk

1. Kozhukhіvska R., Shemyakin M., Udovenko I., Verniuk N. (2017). The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity / Problems and Perspectives in Management, 15(3). Sumy:  LLC “СPС “Business Perspectives”. 1-13 . (Scopus).

2. Kyselov Iu. Development of Baltic-Mediterranean geopolitical strategy as continuation of Stepan Rudnytskiy ideas /         Serhii Sonko, Iurii Kyselov // Часопис соціально-економічної географії. – 2017. - №1(22). – С. 22-25. (Index Copernicus).

3. Кисельов Ю.О. Розвиток балтійсько-чорноморської геополітичної стратегії як продовження ідей Степана Рудницького / Сергій Сонько, Юрій Кисельов // Історія української географії. – 2016. - №34. – С. 98–102.

4. Шемякін М.В. Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу / М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1. – 2017. – С. 82–89.

5. Кирилюк В.П. Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу / В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1. – 2017. – С. 18–25.

6. Удовенко І. О. Сучасні проблеми прогнозування використання земель в умовах ринкового господарства / І. О. Удовенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 23. – Ч. 1. – Одеса, 2017. – С. 42–45 (Index Copernicus).

7. Прокопенко Н.А. Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2017. – С. 266–272.

8. Прокопенко Н.А. Вплив режиму зрошення та субстрату для підгортання на діаметр кореневої шийки клонових підщеп яблуні та вихід стандартних відсадків // Вісник Львівського національного університету. Львів. 2017. – С. 160–168.

9.  Боровик П.М., Сліпченко В.В., Онищенко В.В. Трансформація механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого та аграрного бізнесу. Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», 2017. № 91.  С. 75-86.

10. Непочатенко О.О.,  Колотуха С. М., Боровик П.М., Гузар Б.С.  Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 42-52. (Index Copernicus).

11. Бечко П.К., Боровик П.Н. Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Украины. Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: сборник статей IX Международной  научно-практической  конференции  (1-2  марта  2018  г.,  г. Брянск). В 4 ч. Ч. 2.  Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2018.  480 с. С. 35-39. (РИНЦ).

12. Бечко П.К., Боровик П. М., Колотуха С.М.,  Бечко В.П., Гвоздэй  Н.І. Tax Regulation of Activity of Agricultural Commodity Producers in Ukraine. Матеріали 33-ї Міжнародної конференції Асоціації управління діловою інформацією (IBIMA) «Education Excellence and Innovation through Vision 2020» 10-11 April 2019. Granada, Spain. – P.7445-7454. (Scopus).

13. Кисельов Ю.О. До проблеми екогеософічної реґіоналізації України Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ.  Інтернет-конф. з міжнар. участю (м.Полтава, 26 квітня 2019 р.) / відп. ред. О. А. Федій. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 44–46. Тези.

14. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Екологічна оптимізація сільськогосподарського землекористування в Луганській області Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21–22 травня 2019 року). Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 73–74. Тези.

15. Рудий Р.М., Кисельов Ю.О. Оцінка класифікації земельних ділянок, придатних для садівництва Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С.9–12. Тези.

16. Кисельов Ю.О. До проблеми інтеграції наукового знання про Землю Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С. 88–90. Тези.

17. Кисельов Ю.О., Половка С.Г. Особливості геологічної будови території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. С. 118–119. Тези.

18. Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Особливості структури землекористування в Луганському реґіоні та її екологічне значення Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2019” (м. Львів, 10-12 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С. 53–54. Тези.

19. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Господарська діяльність як чинник забруднення водних об’єктів України Молодий вчений, №2(66). 2019. С. 333–336. Стаття.

20. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. До проблеми формування наукових засад урбогідроекології Молодий вчений, №7(71). 2019. С. 10–13. Стаття.

21. Шлапак В.П., Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Швець Я.А., Черниш В.І. Геоботанічні аспекти екотонізації природних ландшафтів Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, т. 29, №7. 2019. С. 76‒79. Фахове видання.

22. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С., Сопова Н.В. Проблеми екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування в Луганській області Науковий вісник Херсонського дер-жавного університету. Серія «Географічні науки», вип. 10. 2019. С. 145–150. Фахове видання.

23. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Суспільно-географічні аспекти периферійності Центрального реґіону України Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / [За загальною  редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової]. Херсон: Видавничий  дім «Гельветика», 2019. С. 86–88. Тези.

24. Кисельов Ю.О. До проблеми формування триєдиного знання про Землю Четверті Сумські наукові географічні читання:  збірник  матеріалів  Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А.О.]. Суми, 2019. С. 122–124. Тези.

25. Кисельов Ю.О., Ужела М.І. Історико-культурні рекреаційні ландшафти Прикарпаття Охорона довкілля: збірник статей ХV Всеукраїн-ських наукових Таліївських читань. Х., 2019.  С. 32‒34. Тези.

26. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С. Оцінка екологічної небезпеки у сфері землекористування в Луганській області The 3rdInternational scientific and practical conferencePerspectives of world science and education” (November 27-29, 2019). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. С. 777–785. Стаття.

27. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Поняттєво-термінологічні системи в гідроекологічних дослідженнях Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 грудня 2019 р.). К.: ДІА, 2019. С. 54–56. Тези.

28. Кисельов Ю.О., Швець Я.А. Типологічна характеристика лісів Українського Лісостепу Актуальні проблеми регіональних досліджень Мате-ріали ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 371–375. Стаття.

29. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Проблема периферійності в Україні та її реґіонах: суспільно-географічний аспект Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки», вип. 11. 2019. С. 39–43. Фахове видання.

30. Кисельов Ю.О., Шутак К.В. Поселенські гідроекосистеми як об’єкт гідроекологічних досліджень The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (January 22-24, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. P. 562–564. Стаття.

31. Романчук С.В. Навчальні практики з геодезії : навч. посібн. / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шем'якін. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 256 с.

 32. М. В. Шемякін, Н. А. Прокопенко  Водоощадний режим зрошення насаджень яблуні // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» (м. Умань,  28 березня 2019 року)  / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. С. 47-49.

 33. Шемякін М.В., Прокопенко Н. А. Вплив режиму зрошення на біометричні показники клонових підщеп яблуні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 75-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 88-90.

34. Шемякін М.В. Оптимальний полив // Садівництво по Українськи. - № 2 (32), 2019. С. 50-52. 

35. Удовенко І.О. Особливості становлення процесу оцінки землі в сучасних умовах. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів між дисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [ уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=41.

36. Кононенко С.І., Шемякін М.В., Удовенко І.О. Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Випуск 9.  Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 274 с. – С. 56-61.

37. М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк, І.О. Удовенко, С.І. Кононенко Виробнича практика// Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.080101 – геодезія, картографія та землевпорядкування. Умань: Уманський НУС, 2018. 26 с.

38. Удовенко І.О., Поліщук Р. Місце розташування господарства та його вплив на його спеціалізацію. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 50-52.

39. Удовенко І.О., Міщенко А. Сучасні технології та дослідження картографії. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 36-38.

40. Удовенко І.О., Нагорний О. Геодезичні методи моніторингу довкілля. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 39-41

41. Удовенко І.О., Колос В. Землеустрій як один з основних методів управління земельними ресурсами. Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Умань, 17 квітня 2019 року. – Умань, 2019. – С. 44-46.

42. Тищенко Е., Удовенко І. Оренда землі як перспектива розвитку земельних відносин в Україні. Збірник тез 24-ї Міжнародної науково-технічної конференц. «GEOFORUM’2019» 10-12 квітня 2019 р., Львів-Брюховичі-Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 198-200.

43. Удовенко І.О. Ефективність землекористування в умовах ринкового типу господарювання. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – 136 с. – С. 92-93.

44. Удовенко І.О. Роль туристичної галузі у розвиткові сучасних економічних відносин. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396 p. – P. 123-125.

45. Irina Udovenko. The role of the tourism industry in the development of modern economic relations. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396 p. - 123-125 p.

46. Удовенко І.О., Мельник М.В. Сучасний стан землеустрою в Україні. The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. 630 р. – 401-405 р.

47. Удовенко І.О., Грибок О.В. Типи забруднень навколишнього середовища як складові екологічної проблеми. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 16 жовтня 2019 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2019. – 107 с. – С. 58-59.

48. Удовенко І.О., Боровик П.М., Колос В.М. Використання оптичних та лазерних систем в геодезичних приладах.  ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» (November 22, 2019) Perfect Publishing, New-York, USA. 2019. 328 р. – Р. 287-290.

49. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborska L. The assessment of anti-crisis management efficiency. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 6151-6162.

50. Haidai O., Chukina I., Svitovyy O., Vasylenko O., Diachenko M., Udovenko I. Socio-economic direction of agricultural sector development in Ukraine. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 7004-7017.

51. Домашенко Г.Т. Проблема точності визначення координат межових точок: землевпорядний аспект. Геодезія, картографія  і аерофотознімання. 2016. Вип. 83. С.123-135.

52. Домашенко Г.Т. Застосування сучасних методів у формуванні полігонометричної мережі. Геодезія, картографія  і аерофотознімання. 2016. Вип. 84. С.105-116.

53. Домашенко Г.Т. Застосування електронних геодезичних приладів при формуванні полігонометричної мережі. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2017. Вип. 85. С.132–142.

54. Домашенко Г.Т. Значення полігонометричної мережі для проведення землевпорядних робіт. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2017. Вип. 86. С.99–110.

55. Домашенко Г.Т. Проблема точності визначення прямокутних координат: землевпорядно-кадастровий аспект. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2018. Вип. 87. С.109‒121.

56. Романчук С.В. Геодезичне забезпечення будівництва об’єктів сільського господарства. Геодезія, картографія  і аерофотознімання, вип. 83. 2016. С.136-149.

57. Романчук С.В. Геодезичні аспекти будівельних робіт на об’єктах осушувальної меліорації. Геодезія, картографія  і аерофотознімання, вип. 84. 2016. С.117-126.

58. Романчук С.В. Геодезичне забезпечення будівництва та функціонування зрошувальних систем. Геодезія, картографія  і аерофотознімання, вип. 85. 2017. С.143-152.

59. Романчук С.В. Геодезичні роботи при архітектурному проектуванні. Геодезія, картографія  і аерофотознімання, вип. 86. 2017. С.111-122.

60. Романчук С.В. Геодезичні роботи при сільському будівництві. Геодезія, картографія  і аерофотознімання, вип. 87. 2018. С.101-110.

61. Романчук С.В. Інженерна геодезія: підручник. – Рівне, 2019. – 676 с.

62. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Навчальні практики з геодезії: Навч. посібник. Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,2019. 256 с.

63. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Сучасний стан та механізм вибору цивілізаційно-орієнтованого шляху розвитку земельних відносин. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. 2018. Вип. 7.2. (103). С. 22–26.

64. Рудий Р.М. Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2018. №83. С.124–132.

65. Рудий Р.М., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Музика Н.М. Мето-дологічні засади геодезичних спостережень за просіданням фундаментів будівель і споруд. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 306. Вип. 294. С. 154–161.

66. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Вплив експозиції земельних ділянок на їхні екологічні характеристики та грошову оцінку. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол. : Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 312. Вип. 300. С. 164–171.

67. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Рельєф стартових зон виникнення снігових лавин на Чорногірському хребті Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. №2. С. 91‒93.

68. Рудий Р.М., Кисельов Ю.О. Оцінка класифікації земельних ділянок, придатних для садівництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України». Умань, 2019. С. 101–103.

69. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Вибір земельних ділянок, придатних для садівництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України». Умань, 2019. С. 104–106.

 

Останні новини

Участь в 37-ій конференції Міжнародної асоціації управління діловою інформацією (International Business Information Management Association)Читати повністю

Участь в 37-ій конференції Міжнародної асоціації управління діловою інформацією (International Business Information Management Association)

30-31 травня 2021 року доценти кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва Петро Боровик і Володимир Кирилюк, спільно з колегами з інших кафедр університету – доцентами Сергієм Колотухою, Миколою Коротєєвим і Оксаною Крочак, в дистанційному форматі взяли участь у 37-ій конференції Міжнародної асоціації управління діловою інформацією (International Business Information Management Association (IBIMA), проведеній у м. Кордова, Іспанія.

Читати повністю

Вручення стипендії Стена ФорбсаЧитати повністю

Вручення стипендії Стена Форбса

7 червня 2021 р. на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва відбулося вручення іменної щорічної стипендії Стена Форбса.

Читати повністю

Цікавий і корисний вебінарЧитати повністю

Цікавий і корисний вебінар

08 червня 2021 року викладачі кафедри геодезії, картографії і кадастру взяли участь у вебінарі «Soft skills – важлива складова в роботі педагога». Як відомо, Soft skills важливі як в роботі, так і в житті, адже значна частина навичок, які використовуються для досягнення цілей, – це саме компетенції Soft skills (навички, що допомагають людям в роботі, насамперед, командній, а також сприяють успішній соціалізації індивідуума).

Читати повністю

Всі новини