+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 13 вересня 2021

ПРОВЕДЕНО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ І РОБОТОДАВЦІВ

   Здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОР «Магістр» з спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», на початку нового навчального року пройшли анкетування, запропоноване відділом моніторингу якості освіти Уманського НУС. Вони відповіли на низку запитань, що виявляють їхнє ставлення до навчання й викладання за освітньою програмою та власну самооцінку в процесі навчання.

   Зокрема, всі здобувачі вищої освіти задоволені вибором спеціальності. Майже всі магістранти (90%) вважають високим рівень надання освітніх послуг Уманським НУС. Усі без винятку знають, що їхнє навчання відбувається згідно з освітньою програмою, та майже всі (90%) ознайомлені з її цілями й змістом. Також усі магістранти вважають, що застосування методів навчання є ефективним. 80% студентів визнають, що освітня програма відповідає їхнім очікуванням; для решти вона відповідає їм частково. На думку 70% респондентів, у процесі викладання помітний високий рівень стимулювання магістрантів до самоосвіти й науково-дослідницької діяльності, 20% вважає рівень задовільним, 10% – достатнім. 80% здобувачів вищої освіти вважають, що всі дисципліни, які їм викладаються, стануть необхідними в їхній подальшій діяльності. На думку решти, вони частково можуть стати необхідними в практичній роботі. 70% опитаних бачить реальну можливість вибору запропонованих їм елективних дисциплін та фактичну реалізацію такої можливості, 10% її не вбачають, інші не знають, наскільки це можливо, а засаду індивідуальної освітньої траєкторії вважають втіленою частково.

   Більшість студентів (60%) про форми оцінювання знань дізнаються від викладачів, інші – з робочих програм дисциплін або з «Положення про академічну успішність в Уманському НУС». Майже навпіл розділилися думки магістрантів щодо переважання лекцій або практичних робіт у структурі аудиторних занять. Так само розділилися їхні думки про об’єктивність видів контрольних заходів при проведенні екзаменів – комп’ютерного тестування чи співбесіди. По одному студенту вказало – письмове тестування та розв’язання конкретних задач. При цьому всі без винятку зазначили, що чинна система контролю й оцінювання результатів навчання студентів в Уманському НУС є об’єктивною. Майже всі заявили про принципову наявність можливості оскарження оцінювання за такої потреби.

   Усі без винятку підтримують ініціативу залучення до навчального процесу фахівців-практиків, експертів і роботодавців. Майже всі (90%) вважають достатніми комп’ютерне забезпечення навчального процесу, доступність методичного забезпечення навчальних дисциплін у друкованій та електронній формах, обсяг практичної підготовки магістрантів, закладений в освітній програмі та задоволеність здобутими під час такої підготовки компетентностями. Також 90% респондентів визнало свою ознайомленість із принципами академічної доброчесності. Щодо переважання способів роз’яснення засад академічної доброчесності, то майже всі висловили думки, що це здійснюється через проведення тренінгів і семінарів та бесід серед викладачів і студентів. Майже ніхто не бачить необхідності змін в освітній програмі, лише один магістрант зазначив, що варто збільшити обсяг практичних занять. Практично ніхто не стикався з випадками порушення академічної доброчесності, а в разі таких випадків вважають за правильне проведення повторного контролю знань.

   Безпека академічного середовища, на думку студентів, досягається через наявність закладів медичного обслуговування та громадського харчування. Інструментами соціальної підтримки є скринька довіри, створення умов для осіб з особливими потребами, надання соціальної стипендії, матеріальної допомоги тощо.

   Двоє осіб брало участь у програмах міжнародної академічної мобільності. При цьому найбільшою проблемою в реалізації таких програм є істотна різниця у змісті навчальних планів вишів-партнерів.

   Майже всі магістранти задоволені рівнем організації студентського самоврядування в Уманському НУС; при цьому лише деякі систематично беруть участь у відповідних заходах, більшість це робить епізодично.

   Також було проведено анкетування роботодавців, які висловили свою зацікавленість у співпраці з університетом, зокрема випуску фахівців-землевпорядників у контексті прийняття їх до себе на роботу. Більшість із них відзначили дефіцит кваліфікованих кадрів. Зауважили, що існують підписані договори між їхніми підприємствами та Уманським НУС. Вони також висловили задоволення роботою практикантів – студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» УНУС. Крім того, роботодавці відзначили, що беруть участь у створенні й удосконаленні освітніх програм, з якими навчаються майбутні землевпорядники, а також засвідчили свою зацікавленість і готовність спільно з університетом до запровадження дуальної освіти в підготовці фахівців.

 Юрій Кисельов,

завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру