+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Боровик Петро Миколайович

Боровик Петро Миколайович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

  

Контактний телефон: (04744) 3-23-95
Email: kafgeounus@gmail.com

 

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія

Спеціальність  «Аграрний менеджмент», кваліфікація «Економіст-організатор сільськогосподарського виробництва». (диплом ЛВ НХ № 005432 від 21.09.1998 р.)

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Диплом ДК №052588 від 27.05. 2009 р.

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Аспірантура

2005–2008 рр., ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Тема дисертаційного дослідження

Формування системи обов’язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення

Вчене звання

Доцент кафедри фінансів і кредиту, 2011 р.

Атестат доцента 12ДЦ №027721 від 14 квітня 2011 р.

Останнє підвищення кваліфікації

ННІ безперервної освіти і туризму НУБІП України 

З 17.02.2020 р. по 28.02.2020 р. (Свідоцтво СС00493706/011436-20).

Стаж роботи

Загальний – 28 років

 

Науково-педагогічний – 16 років

Дисципліни, що викладає

1. Державна експертиза землевпорядної документації

2. Геоінформаційні системи і бази даних

3. Державний земельний кадастр

4.  Інфраструктура територій

Публікації

І. Публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciences.

1. Petro Bechko, Serge  Kolotukha, Petro Borovyk. Valentyn Bechko,  Nataliia Gvozdej Tax Regulation of Activity of Agricultural Commodity Producers in Ukraine. Матеріали 33-ї міжнародної конференції Асоціації управління діловою інформацією (IBIMA) «Education Excellence and Innovation through Vision 2020» 10-11 April 2019. Granada, Spain. – 2019. P.7445-7454. (Scopus).

 ІІ. Публікації у фахових виданнях України.

1. Бечко П.К., Боровик П. М., Сліпченко В.В. Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні. Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (32), 2017. С. 3-11

2. Боровик П.М., Сліпченко В.В. Трансформація механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого та аграрного бізнесу. Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 91, 2017. С. 75-86.

3. Бечко П.К., Боровик П. М., Бечко В.П. Посилення стимулюючих властивостей податків в аграрній сфері. Приазовський економічний вісник, 2017. № 5(05). С. 272-278.

4. Боровик П.М., Колотуха С.М., Костенко А.Ю. Сучасні проблеми вітчизняного пенсійного страхування. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. 2018. Вип. 21. Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018/29-vipusk-21-lyutij-2018-r/3820-borovik-p-m-kolotukha-s-m-kostenko-a-yu-suchasni-problemi-vitchiznyanogo-pensijnogo-strakhuvannya. С. 562-566.

 5. Боровик П. М., Сліпченко В.В., Сіренко О.С. Посилення ролі податку на додану вартість  у формуванні доходів бюджету. Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 92, 2018. С. 43-52.

 ІІІ. Навчально-методичні публікації.

1. Боровик П.М., Шемякін М.В., Романчук С.В., Кононенко С.І. Методичні вказівки з дисципліни “Державна земельна експертиза” для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». – Умань: ВПЦ «Візаві» (СПД Сочінський М.М.) – 2019. – 42 с.

2. Кирилюк В.П., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М., Драгоненко В.І. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Галузеві кадастри». Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: УНУС, 2020. 36 с.

3. Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Боровик П.М., Кононенко С.І. Методичні вказівки з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” для практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього ступеня  бакалавр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський М.М.), 2020, 94 с.

4. Методичні вказівки з дипломного проєктування для здобувачів вищої освіти спец. 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр» / Уклад.: Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Кононенко С.І. Умань: Уманський НУС, 2020. 40 с.

Профіль в GoogleАкадемія