+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Рудий Роман Михайлович

Рудий Роман  Михайлович Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор

 

Народився 1 червня 1944 року в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області. Після закінчення середньої школи в м. Тернополі 1960 року вступив на геодезичний факультет  Львівського політехнічного інституту (спеціальність «Аерофотогеодезія»). З 1966 р., після закінчення інституту,  працював чотири роки в аерогеодезичному підприємстві № 1 в м. Іркутську на посаді інженера з  обслуговування  універсальних фотограмметричних приладів. У 1971-1973 рр. вчився в аспірантурі при кафедрі аерофотогеодезії Львівського політехнічного інституту.

В 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Деякі питання дослідження універсальних фотограмметричних приладів». Після закінчення аспірантури 4 роки викладає у Криворізькому гірничому інституті. З 1977 р. перейшов на роботу до Івано-Франківського інституту нафти і газу.

Працював на посаді професора і завідувача кафедри інженерної геодезії, з 1995 р. – на посаді декана  інженерно-екологічного факультету. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Методи дослідження рельєфу земної поверхні».

З 2012 р. по 2018 р. Р. М. Рудий – завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Іванро-Франківськото національного технічного університеут нафти і газу.

З 2018 р. - профеор кафедри геодезії, картографії і кадастру Умансього національного університету садівництва.

Основний напрямок наукових досліджень пов’язаний з впливом форм рельєфу земної поверхні при вишукуванні та проектуванні інженерних споруд, екологічній та рекреаційній оцінці територій. Науковий доробок вченого складає понад 150 публікацій.

Публікації.

І. Публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciences.

1. Braslavska O., Kyselov Yu., Rudyi R., Kyseliova O., Udovenko I. Philosophical geography: establishment, development, formation of scientific foundations. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(3). 2020. Р. 460–470. doi: 10.15421/112041. Web of Sciences.

 ІІ. Публікації у фахових виданнях України.

1. Рудий Р.М. Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2016. №83. С.124–132.

2. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Сучасний стан та механізм вибору цивілізаційно-орієнтованого шляху розвитку земельних відносин. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. 2018. Вип. 7.2. (103). С. 22–26.

3. Рудий Р.М., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Музика Н.М. Методологічні засади геодезичних спостережень за просіданням фундаментів будівель і споруд. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 306. Вип. 294. С. 154–161.

4. Рудий Р.М., Горлачук В.В. Вплив експозиції земельних ділянок на їхні екологічні характеристики та грошову оцінку. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол. : Кузьменко О.Б. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2018. Т. 312. Вип. 300. С. 164–171.

5. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Рельєф стартових зон виникнення снігових лавин на Чорногірському хребті Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. №2. С. 91–93.

 ІІІ. Навчально-методичні публікації.

1. Методичні вказівки з дипломного проєктування для здобувачів вищої освіти спец. 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр» / Уклад.: Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Кононенко С.І. Умань: Уманський НУС, 2020. 40 с.

2. Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Боровик П.М., Кононенко С.І. Методичні вказівки з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” для практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього ступеня  бакалавр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський М.М.), 2020, 94 с.

3. Рудий Р.М., Кононенко С.І. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Цифрова фотограмметрія” для студентів освітнього рівня  магістр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань, 2020. 64 с.