+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Удовенко Ірина Олександрівна

Удовенко Ірина Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

 

 

Контактний телефон:  (04744) 3-23-95
Email: irinaudovenko8@gmail.com

 

Освіта

Уманський державний педагогічний університет

Спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіст (диплом спеціаліста з відзнакою ЕР №28026344 від 24 червня 2005 р.).

Уманський національний університет садівництва

Диплом магістра за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» М20 № 160865 від 29.12.2020 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Диплом ДК №018455 від 17 січня 2014 р.

Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Аспірантура

2007–2011 рр., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тема дисертаційного дослідження

Наймана праця в умовах трансформації економічних відносин в постсоціалістичних країнах

Вчене звання

Доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру, 2018 р.

Атестат доцента АД №000588 від 01 лютого 2018 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів та природокористування України

(Свідоцтво СС 00493706/003597-17 від 16 червня 2017 р).

Стаж роботи

Загальний – 15 років

 

Науково-педагогічний – 12 років

Дисципліни, що викладає

1. Землеустрій

2. Моніторинг земель

3. Кадастр населених пунктів

4. Оцінка земель

5. Прогнозування використання земель

6. Природно-заповідні мережі

7. Основи наукових досліджень

8. Містобудування та управління урбанізованими територіями

Публікації

І. Публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciences.

1. Kozhukhіvska R., Shemyakin M., UdovenkoI., Verniuk N. (2017). The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity / Problems and Perspectives in Management, 15(3). Sumy:  LLC “СPС “Business Perspectives”. 253-265 р. (Scopus).

2. Kozhukhіvska R., Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., Udovenko I. (2018).  Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics / Investment Management and Financial Innovations, № 3(2). Sumy: LLC “СPС “Business Perspectives”. 302-312 p. (Scopus).

3. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborska L. The assessment of anti-crisis management efficiency. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 6151-6162. (Scopus).

4. Haidai O., Chukina I., Svitovyy O., Vasylenko O., Diachenko M., Udovenko I. Socio-economic direction of agricultural sector development in Ukraine. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6). 7274 р. – Р. 7004-7017. (Scopus).

5. Raisa Kozhukhіvska, Оlena Sakovska, Irina Udovenko, Svitlana Skurtol, Veronika Nechytailo and Olga Harbar (2019). Peculiarities of Creating Advertising Activities on the Tourist Services Market: Proceedings of the 34th IBIMA Conference, 13-14 November 2019, Madrid, Spain. ISBN: 978-0-9998551-3-3. (Web of Sciences).

6. Udovenko, I., Reznik, N., Kyselov, I., Shemyakin, M., Domashenko, H., Kononenko, S. Land inventory based methods of gis technologies use. International Journal of Advanced Science and Technology Volume 29, Issue 8 Special Issue, 19 April 2020, Pages 2566-2573. (Scopus).

7. Braslavska O., Kyselov Yu., Rudyi R., Kyseliova O., Udovenko I. Philosophical geography: establishment, development, formation of scientific foundations. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(3). 2020. Р. 460–470. doi: 10.15421/112041. (Web of Sciences).

 ІІ. Публікації у фахових виданнях України.

  1. Кожухівська Р. Б., Удовенко І. О. Economic security SME in the tourism sector / Р. Б. Кожухівська, І. О. Удовенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 6. – Ч. 2. – Ужгород, 2016. – С. 5–10.
  2. Raisa Кozhukhovskaya, Irina Udovenko Specifics of economic security SME in the tourism sector / Raisa Кozhukhovskaya, Irina Udovenko // Association 1901 "SEPIKE" – Ausgabe 12. – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, den 31.03.2016 – 98–103 p. (Index Copernicus)
  3. Удовенко І. О. Сучасні проблеми прогнозування використання земель в умовах ринкового господарства / І. О. Удовенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 23. – Ч. 1. – Одеса, 2017. – С. 42–45 (Index Copernicus).
  4. Удовенко І.О., Кононенко С.І., Шемякін М.В. Особливості впливу  сучасних технологій на розвиток картографії. Вісник Уманського національного університету садівництва – Випуск 2. – Умань: 2017. – С. 85-90.
  5. Кононенко С.І.,  Шемякін  М.В., Удовенко І.О. Перспективи застосування фотограмметричних методів при оцінці збитків сільськогосподарського виробництва //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - №1 (35) 2018. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 89-92.
  6. Кононенко С.І., Шемякін М.В., Удовенко І.О. Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Випуск 9.  Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 274 с. – С. 56-61.

7. Удовенко І.О., Борисенко В.В. Ретроспективний аналіз еволюції поглядів на сутність змісту категорії «наймана праця». Приазовський економічний вісник. Випуск 6(11) 2018. – C. 400-404. Електронне фахове видання URL : http://pev.kpu.zp.ua

 ІІІ. Навчально-методичні публікації.

  1. Удовенко І.О., Кононенко С.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» Умань: УНУС, 2017. – 18 с.
  2. Удовенко І.О. Кадастр населених пунктів. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи на тему: «Оцінка земель населеного пункту» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» Умань: УНУС, 2017. – 23 с.
  3. Удовенко І.О. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Кадастр населених пунктів» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Умань, 2018 – 23 с.
  4. Удовенко І.О., Кононенко С.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моніторинг земель» для студентів спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання Умань: УНУС. 2016. – 38 с.

  5. Удовенко І.О., Шемякін М.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання) Умань: УНУС. 2017. – 24 с.

6. Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Прогнозування використання земель" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання) Умань: УНУС. – 2017. – 38 с.

7. Удовенко І.О., Кульбіцький В.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Оцінка земель» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Умань, 2018 – 42 с.

8. Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Землеустрій" для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  Умань: УНУС, 2017. – 24 с.

9. Удовенко І.О. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Природно-заповідні мережі» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій»/ Укладач: Удовенко І.О. – Умань: УНУС. – 2020. – 24 с.

10. Удовенко І.О. Програма навчальної практики з дисципліни «Оцінка земель» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання / І.О. Удовенко - Умань, 2020 -  12 с.

11. Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Боровик П.М., Кононенко С.І. Методичні вказівки з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” для практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього ступеня  бакалавр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський М.М.), 2020, 94 с. Ум. друк. арк. – 4,81.

12. Домашенко Г.Т., Кисельов Ю.О., Романчук С.В. Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчально дисципліни «Землевпорядні вишукування» для магістрантів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань. Уманський НУС, 2019. 31 с.

13. Боровик П.М., Кирилюк В.П., Шемякін М.В., Удовенко І.О., Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Кононенко С.І. Методичні рекомендації з практичних занять та самостійної роботи з предмету «Земельний кадастр» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Молодший бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Редакційно-видавничий центр УНУС, 2021. 55 с.

14. Удовенко І.О., Шемякін М.В., Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Боровик П.М, Кирилюк В.П., Кононенко С.І. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Основи землеустрою» для практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього рівня «Молодший бакалавр» за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій» Умань: УНУС. 2022. – 36 с.

15. Боровик П.М., Кирилюк В.П., Шемякін М.В., Удовенко І.О., Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Кононенко С.І. Опорний конспект лекцій з предмету «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Редакційно-видавничий центр УНУС, 2021. 31 с.

16. Кирилюк В.П., Кисельов Ю.О., Шемякін М.В., Боровик П.М., Удовенко І.О., Кононенко С.І. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в межах сільської ради: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з  навчальної дисципліни «Землевпорядне проєктування» для  здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеню «Молодший бакалавр». Умань: Уманський НУС, 2021. 40 с.

17. Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Шемякін М.В, Удовенко І.О., Боровик П.М., Кирилюк В.П., Лозинський В.А., Глобенко О.В. Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього рівня «Молодший бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Уманський НУС, 2022. 193 с.

  Профіль в Google Академії.

Самоаналіз